Mia Martini, Mireille Mathieu, Renzo Arbore – Caruso